ОБЩИ УСЛОВИЯ


Уважаеми потребители, 

Mолим да прочетете настоящите Общите условия на сайта преди да извършите вашата регистрация и поръчка. 


I. Обща информация

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между 

"Ла Ботега 1991" ООД, дружество собственик на интернет – страницата www.shop-labottega.bg (наричана по-долу „Интернет-страницата” и/или „Сайта“ ), от една страна и физическите и юридическите лица, потребители на Сайта, от друга. Настоящите Общи условия са задължителни по отношения на всички потребители на Сайта, като потребителите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват настоящите Общите условия.

2. „Ла Ботега 1991" ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 205034318, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1415, р-н Лозенец, бул. Черни връх No 191, телефон за контакти: 0898 608508 - Румян Теохаров, e-mail: rteoharov@labottega.bg

3. „Ла Ботега 1991" ООД е собственик на един от ресторантите в групата „La Bottega“ и интернет-страницата www.shop-labottega.bg, чрез която, след извършване на предварителна регистрация, се предоставя възможността потребителите да направят on-line поръчки за доставка на храни и напитки. В настоящите Общи условия „Ла Ботега 1991" ООД ще бъде наричано за краткост само „Ла Ботега “ или Дружеството . 

4. „Ла Ботега“ има правото по всяко едно време едностранно да променя настоящите Общи условия. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на обявяването им в Сайта. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Профил и да преустановят използването на Услугите.


II. Използвани термини

За целите на работа на Сайта изброените по-долу термини имат следното значение: 

„Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които потребителите имат достъп на Сайта.

„Продукти“ означава всички продукти, предлагани за продажба от „Ла Ботега“ посредством Сайта.

„Услуги“ означава всички услуги, които се предлагат и се извършват от „Ла Ботега“ посредством Сайта, включително продажбата и доставката на Продукти.

„Потребител” е всяко физическо или юридическо лице, което използва услугите на сайта по какъвто и да е начин, включително разглежда съдържанието му, създава собствен профил, извършва поръчки и използва останалите услугите, достъпни чрез сайта.

„Профил“ е обособена част от Сайта, съдържаща информация за потребителя, доброволно предоставена от него при първоначалната му регистрацията му или актуализирана впоследствие от него, която е необходима за подаване на онлайн поръчка и извършване на Доставка. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане от страна на потребителя на потребителско име и парола.

„Потребителско име“ e свободно избрана и въведена от Потребителя уникална комбинация от букви и/или цифри и/или символи и служи за достъп и идентификация на Потребителя при използването на услугите, предлагани посредством Сайта и извършване на онлайн поръчка.

„Парола“ e свободно избрана и въведена от Потребителя уникална комбинация от букви и/или цифри и/или символи и служи за достъп и идентификация на Потребителя при използване на Сайта.

 „Поръчка“ e изпратена от регистририран Потребител поръчка за доставка до определен адрес на определено количество храни и/или напитки посредством Сайта.

 „Доставка“ е транспортиране и предаване на поръчана от регистриран Потребител храна и/или напитка до адрес, обслужван от „Ла Ботега “.

 „Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице и чрез която то може да бъде идентифицирано.

 „Съгласие за обработване на лични данни" е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани при условията и по начина посочени в настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на Сайта.


III. Предоставяни услуги и сключване на договор 

1. Услугите предоставяни от „Ла Ботега” чрез сайта www.shop-labottega.bg, включват:  предоставяне на информация относно предлагани от „Ла Ботега” храни и напитки; възможност за сключване на договори за покупко-продажба на храни и/или напитки, посредством електронна форма за регистрация и поръчка; извършване на доставки на поръчаните стоки до определен адрес и др. 

2. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от „Ла Ботега“, посредством извършване регистрация и  поръчка на Сайта на Дружеството и след получаване на потвърждение за поръчката, съгласно настоящите общи условия. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, „Ла Ботега“ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителите на определените от тях стоки, а Потребителите заплащат на „Ла Ботега“ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия. 

3. Всички изявления между „Ла Ботега“ и Потребителите във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.


IV. Регистрация.

1. За да има възможност да направи Поръчка, Потребителят следва да се регистрира в Сайта, създавайки свой личен Профил. 

2. При извършване на регистрацията с цел последващо изпълнение на Поръчка и извършване на Доставка, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола и да предостави най-малко следната информация: име и фамилия; електронен адрес (е-мейл); телефон; пълен и точен адрес, до който ще бъде извършена Доставка; данни за издаване на фактура, в случай че Потребителят желае да му бъде издадена фактура за направената Поръчка. 

3. След въвеждане на посочените в предходната точка данни, Потребителят се задължава да удостовери в указаното на Сайта поле, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен да ги спазва, както и че се е запознал с Политиката за поверителност и е съгласен „Ла Ботега” да обработва личните му данни и завършва регистрацията си чрез натискане на обозначения за това бутон.

4.  С извършване на регистрацията на Сайта, Потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

5.  С извършване на регистрацията Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

6. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за регистрация в Сайта. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Потребителят се задължава да актуализира съответните данни в своя Профил най-късно до момента на извършване на първата Поръчка след настъпване на промените.


V. Поръчка.

1. Поръчки могат да бъдат извършени след регистрация в Сайта. Регистрираните потребители следва да влязат в профила си преди извършване на поръчката.

2. Потребителят избира вида и количеството продукти, които желае да поръча за Доставка, след което натиска обозначения за това бутон „Купи“ като по този начин добавя избраните продукти в списъка с продукти, наречен „Количка”. Потребителят въвежда необходимите данни за Поръчката като е длъжен внимателно да прегледа Поръчката си, както и вече посочения от него адрес за Доставка, преди завършването й. 

3. В случай, че Потребителят желае да му бъде издадена и фактура, то следва да предостави необходимата информация за получател чрез съответната електронна форма. 

4. След като завърши поръчката си, Потребителят изпраща същата, посредством предоставената в Сайта форма. Потребителят получава на въведения от него e-mail адрес автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо направената поръчка. След като поръчката бъде обработена, Потребителят получава второ съобщение, потвърждаващо обработването на поръчката и изпращането на продукти. В случай на необходимост, Потребителят може да получи телефонно обаждане на предоставения от него телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и/или уточняване на детайли относно същата. „Ла Ботега“ запазва своето право да промени начина на уведомяване за направена поръчка. 

5. „Ла Ботега “ има правото да определя минимална обща парична стойност на Поръчката, която Потребителят следва да направи, за да бъде извършена Доставка.


VI. Цени и начин на плащане.

1. Цените на Продуктите са посочени в Сайта. Цените на отделните артикули, както и общата стойност на направената поръчка е с включен данък добавена стойност. „Ла Ботега“ има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите Продукти.

2. „Ла Ботега“ има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите Продукти. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на предлаганите Продукти, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

3. Потребителят може да заплати цената на Продуктите по направена Поръчка по един от следните начини:

3.1. Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на Продуктите, когато превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Продуктите  на Потребителя. В момента на доставката на Продуктите Потребителят се задължава да заплати на превозвача, извършващ доставката, пълната стойност на цената на Продуктите,  като в замяна получава касова бележка;

3.2. Онлайн плащане - Предоставя възможност на Потребителя да направи плащане чрез кредитна/дебитна карта в момента на подаване на Поръчката онлайн, а касова бележка се получава заедно с доставката. В случай на плащане с кредитна/дебитна карта с изпращане на поръчката Потребителят декларира, че попълнените данни са верни и че данните на посочената банковата карта принадлежат лично на лицето, извършващо поръчката, или са предоставени със съгласието на лицето - картодържател.   Фактът, че посочените данни са на собствена на поръчващия банкова карта или същите са предоставени със съгласие на собственика на банковата карта, се удостоверява и в момента на получаване на поръчката.


VII. Доставка.

1. Доставки на Продуктите се извършват с превозвач и от служители на „Ла Ботега”, в страната и чужбина, на база на Поръчки направени по реда на настоящите Общи условия. „Ла Ботега“ си запазва правото да определя и променя районите на доставка и/или техните граници в страната и чужбина по своя преценка. 

2. Продуктите се доставят до посочения в Поръчката адрес и се доставят на ръка на Потребителя или на трето лице, находящо се на адреса за доставка. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема от името на Потребителя Продуктите при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

3. Доставката ще бъде извършвана от оторизирани служители на „Ла Ботега”. „Ла Ботега” си запазва правото да определя/променя начина на доставката и лицата, които я извършват.

4. Поръчката, предмет на доставка, се транспортира и доставя подходящо опакована и в разумни срокове в зависимост от часовия пояс и натовареността на „Ла Ботега”.

5. В случай че доставката се извършва от служители на друго дружество, предоставящо куриерски услуги, от момента на предаване на стоката на служители на куриерската фирма, „Ла Ботега” не носи отговорност за забавяне на доставката.


VIII. Рекламации.

1. Предлаганите от „Ла Ботега” продукти представляват стоки с кратък срок на годност, поради което на основание  чл. 57, т. 4 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), по отношение на поръчката на подобни продуктите не могат да се приложат правилата, обективирани от чл. 50 до чл. 56 от ЗЗП, съгласно които потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. 

2. Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани Продукти, в случай че Поръчката не е пълна или в случай, че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Продуктите следва да бъдат в оригинална опаковка и с ненарушена цялост . Ако рекламацията е направена след посочения срок или Продуктите са с нарушена опаковка, „Ла Ботега” не е задължена да следва политиката за приемане на рекламации.

3. В рамките на срока в т. 2 по-горе и при същите условия Потребителят може да  направи рекламация по някой от следните начини: чрез обаждане по телефон или чрез изпращане на емейл, изпратен до електронния адрес на „Ла Ботега”. „Ла Ботега” има право да поиска от Потребителя да представи снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.

4. В случай на поръчка на продукт, който не представлява стока с кратък срок на годност, се прилагат правилата на чл. 50 и сл. от ЗЗП.

5. При предявяване на основателна рекламация „Ла Ботега” предлага възможност за разрешаване на установения проблем по своя преценка, а именно: замяна на Продукта с нов, връщане на заплатената сума или предоставяне на ваучер с отстъпка при следваща Поръчка.


IX. Права и задължения на страните.

1. Права и задължения на „Ла Ботега”

1.1. „Ла Ботега” има правото да получи цената на направената Поръчка от Потребителя и/или от което и да е трето лице, което от името на Потребителя приеме Поръчката.

1.2. „Ла Ботега” има правото по всяко време да актуализира вида, грамажа, съдържанието и цените на предлаганите посредством Сайта храни и напитки. Актуализацията на вида на Продуктите и цените влиза в сила незабавно от момента на нейното извършване. 

1.3. „Ла Ботега” има право да променя настоящите Общи условия, като се задължава своевремеено да публикува измененията на Сайта.

1.4. „Ла Ботега” има право да променя районите и начините на доставка на предлаганите стоки. 

1.5. „Ла Ботега” може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери на своя Сайт за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „Ла Ботега”. Изброените препратки могат да бъдат поставяни и в потребителския профил на клиентите.

1.6.  С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от „Ла Ботега”. „Ла Ботега” има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

1.7. „Ла Ботега” има правото да откаже изпълнението на Поръчка и извършването на Доставка на Потребител, който не е изпълнил, което и да е от задълженията си, предвидено в настоящите Общи условия.

1.8. „Ла Ботега” има право да анулира и заличи изцяло регистрацията на Потребител в случай че същият предостави невярна или непълна информация или Дружеството има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила.

1.9. „Ла Ботега” има задължението да достави Поръчката на посочения от Потребителя адрес в срок съответен на обема на направената Поръчка. 


2. Права и задължения на потребителите.

2.1. Потребителят има право на достъп в режим онлайн до услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използва обекти на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

2.2. Потребителят има право по всяко едно време да актуализира първоначално предоставената информация при извършване на регистрацията си в Сайта. Потребителят е длъжен винаги да посочва актуална, вярна, пълна и точна информация, необходима на „Ла Ботега” за извършване на Доставката.

2.3. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от „Ла Ботега” Услуги, като деактивира своя Профил.

2.4. Потребителят се задължава да заплати цената на направената от него Поръчка за Доставка в момента на нейното получаване.

2.5. Потребителят е длъжен да осигури свободен и необезспокояван достъп до посочения от него адрес за Доставка.

2.6. Потребителят се задължава да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


X. Отговорност.

1. Потребителят отговоря изцяло за вредите, които е причинил пряко или косвено на „Ла Ботега”, свързани с неоторизиран и/или неправомерен достъп и/или непозволено или злоумишлено използване на съдържанието на Сайта и предлаганите чрез него услуги. 

2. „Ла Ботега” не носи отговорност при наличие на забава на Доставка на Поръчка, дължаща се на неточно, невярно и/или непълно предоставен от Потребителя адрес за Доставка. „Ла Ботега” не носи отговорност за неизпълнени или забавени поръчки, когато това е резултат от непредовратими и/или случайни събития, причинени от природни сили, аварии, технически проблеми, неблагоприятни метеорологични условия и/или действия на трети лица, които обективно са довели до забавяне на Доставката.

3. „Ла Ботега” има правото да откаже да извърши Доставка до Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на „Ла Ботега” да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия и използването на Услугите, достъпни посредством Сайта.


XI. Други разпоредби.

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между „Ла Ботега” и Потребителя, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.